Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Utgave: Mars. 2023. 

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester på Hangapp.no til forbrukere.

Selger er: Hangapp.no 

Kundeservice: info@hangapp.no

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt).

Hangapp: Selve nettbutikken/plattformen som er knyttet til domenet www.hangapp.no

2 Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk,

vår markedsføring eller på annen måte.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere en ordre eller deler av den, dersom den avviker fra det vi har tilbudt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte ikke samsvarer med tilbud gitt av oss, f.eks. ved antallsbegrensninger ol. 

Forbrukere har rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6.

Hangapp.no er bundet av den prisen som er opplyst til deg ved utsjekk fra kassen, se også punkt 3 nedenfor.

Ved avvik på vårt lager eller hvis en vare er utsolgt kan din bestilling, eller deler av den bli kansellert. Ved en slik situasjon vi du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

Hangapp.no vil sende en ordrebekreftelse når bestillingen er foretatt. 

3 Priser

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer.

Vi forbeholder oss til å opprette tilbud og kampanjer på ethvert tidspunkt. Bestillinger gjort rett før kampanjen eller tilbudet ble opprettet vil ikke få godtgjørelse.

Vi tar også forbehold om at skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse i nettbutikken, markedsføring eller lignende kan føre til at hangapp.no ensidig kan slette, avvise eller tilbakekalle ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

4 Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved checkout gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort eller Klarna.

Ved bruk av kort  vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Det vil si ved fullføring av checkout. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt.

5 Levering

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på hangapp.no må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Selger forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel. 

6 Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir selgeren av leveransen melding om dette (angrefrist). Varen må sendes til oss senest 14 dager fra den dagen melding om bruk av angreretten ble gitt.

Ta kontakt og informer om at du ønsker å benytte angreretten. Vi kan kontaktes på info@hangapp.no

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i sendingsbekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet. Angrettskjema ligger vedlagt i forsendelsen.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til Selger av produktet i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Alle produkter skal leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid ved bruk av angreretten. 

Kjøperen har risikoen for transporten av varen tilbake til selgeren.

7 Forsinkelse av leveransen

Dersom Selgeren ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Selger.

Ved forsinkelse må krav rettes til Selgeren innen rimelig tid.

8 Reklamasjon og garanti

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes selgeren skriftlig, primært ved å ta kontakt på e-post til info@hangapp.no

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)

under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering

under visse forutsetninger kreve prisavslag

under visse forutsetninger kreve erstatning

kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Selger bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven § 30.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

Selgeren forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning.

Selger kan reparere en vare 2 ganger for samme feil. Ved samme feil 3 ganger kan kjøper kreve penger tilbake. Beløpet vil tilbakebetales innen 14 dager.

Selgeren står for returfrakt for godkjente reklamasjoner.

9 Betaling med kort

Vi forplikter oss i utgangspunktet ikke til å oppbevare kortnummer utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

For å utføre betalingen videreformidler vi dine opplysninger til vår betalingsleverandør.  De oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte.

10 Retningslinjer for personvern

Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til å oppbevare og behandle dine personopplysninger.

11 Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

15 Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

16 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på hangapp.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, Oslo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

Dersom du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi klage til forbrukertilsynet eller via EUs nettplattform for tvisteløsning (ODR-portalen). Forbrukertilsynet er en uavhengig interesseorganisasjon som tilbyr veiledning til forbruker